Słownik nieruchomości

 • Budowla to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury (np. budowle liniowe to linie kolejowe, drogi, mosty czy sieci uzbrojenia terenu, a budowle kubaturowe to bunkry, silosy czy budowle ziemne).
 • Budynek to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz mający fundamenty i dach.
 • Budynek mieszkalny to budynek przeznaczony do celów mieszkalnych. Składa się z pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, które razem tworzą mieszkanie. Oprócz mieszkań w budynku mogą znajdować się pomieszczenia techniczne i gospodarcze. Budynki mieszkalne dzielimy na: wielorodzinne (budynki zawierające więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków), jednorodzinne (wolno stojące, bliźniacze, szeregowe, atrialne, w tym budynki zawierające nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków) lub w zabudowie zagrodowej.
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu to decyzja administracyjna wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wydana na wniosek zainteresowanego. Określa ona: rodzaj inwestycji, warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli dla danego terenu plan został uchwalony, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z przepisów szczegółowych, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali, okres ważności decyzji.
 • Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna do celów prawnych to mapy, rejestry, protokoły, szkice, wyrysy, odpisy, wypisy i inne dokumenty, które ze względu na treść i urzędowe klauzule umożliwiają dokonywanie czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed notariuszem.
 • Działka gruntu należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej.
 • Działka budowlana należy przez to rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce
 • Kataster to urzędowy, aktualny system informacji o terenie, oparty na działkach ewidencyjnych gruntu, zawierający rejestr praw rzeczowych do gruntu. Obejmuje geometryczny opis działek w powiązaniu z innymi rejestrami, opisującymi charakter tych praw i ich wartość. Ewidencja gruntów i budynków rejestruje władającego nieruchomością, a kataster rejestruje właściciela nieruchomości i jej wartość.
 • Nieruchomość to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczegółowych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Nieruchomość budynkowa to budynek wzniesiony na gruncie Skarbu Państwa, gminy bądź związku gmin przez użytkownika wieczystego i stanowiący oddzielną od gruntu własność.
 • Nieruchomość lokalowa to samodzielny lokal będący przedmiotem oddzielnej własności, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wpisany do księgi wieczystej (wpis konstytutywny).
 • Nieruchomość gruntowa należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.
 • Obiekt małej architektury to zwykle niewielki obiekt (np.: kapliczka, figura przydrożna, posąg, wodotrysk, piaskownica, huśtawka, śmietnik lub inny obiekt użytkowy) służący rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. Przy jego budowie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.
 • Opłata adiacencka należy przez to rozumieć opłatę ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, albo opłatę ustaloną w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości, a także podziałem nieruchomości.
 • Piwnica to część budynku zawierająca zwykle pomieszczenia gospodarcze lub techniczne, których poziom podłogi ze wszystkich stron znajduje się poniżej terenu.
 • Pomieszczenia pomocnicze to części składowe nieruchomości wspólnej, np. pralnia, suszarnia, wózkownia czy wspólne ubikacje.
 • Pomieszczenia przynależne to części składowe lokalu, choćby do niego nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono lokal, np.: piwnica, strych, komórka, garaż.
 • Pomieszczenie użytkowe to pomieszczenie spełniające funkcje zgodne z przeznaczeniem budynku i nie będące pomieszczeniem gospodarczym lub pomieszczeniem technicznym. W budynku mieszkalnym będzie to np. pralnia, suszarnia, pomieszczenie na wózki dziecinne.
 • Powszechna taksacja nieruchomości należy przez to rozumieć wycenę nieruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nieruchomości.
 • Rozgraniczenie to czynności geodezyjne mające na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
 • Suterena to kondygnacja przyziemna budynku zawierająca pomieszczenia użytkowe, w których poziom podłogi w części lub w całości znajduje się poniżej terenu, lecz przynajmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się na głębokości nie większej niż 0,9 m w stosunku do przylegającego terenu.
 • Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych liczony jest odpowiednio.
 • Współwłasność zachodzi wówczas, gdy prawo własności tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Stosunek ten charakteryzują trzy elementy: jedność przedmiotu, wielość podmiotów i niepodzielność wspólnego prawa.
 • Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości.
 • Wycena nieruchomości należy przez to rozumieć postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości.
 • Zarządzanie nieruchomościami to postępowanie zmierzające do zabezpieczenia wartości kapitałowej nieruchomości oraz - gdy to jest możliwe - do jej podwyższenia.

Kontakt


"WYCENA" Tomasz Sękala

ul. Długa 11

98-290 Warta

 

tel. +48 606 837 544

(043) 826-40-71

e-mail: tomasz.wycena@gmail.com

 

NIP: 827-120-68-87

REGON: 100130260